Ve dnech 29.11., 6.12. a 3.1. proběhne v dopoledních hodinách kromě antigenního testování i testování PCR.

Tento PCR test je prováděn jako kontrolní a doplňuje antigenní testování. Jelikož je nad rámec povinného testování, potřebuje škola od zákonných zástupců souhlas s provedením (ke stažení ZDE).
Tyto testy se provádějí za přítomnosti odborného zdravotního pracovníka odběrem slin a stěrem z dutiny ústní, testování tedy není bolestivé ani invazivní. Výsledky budou známy do 48 hodin.
Uvítali bychom, kdyby testováním prošly děti, které jsou neočkované, očkované a 3 měsíce po prodělaném covid-19 onemocnění.
Smyslem tohoto testování je ověřit výsledky antigenního testu a zároveň vytvořit bezpečné prostředí ve škole pro všechny žáky i zaměstnance.
Stejným testem procházejí i všichni zaměstnanci školy.

AKTUÁLNĚ (1.12.2021)
Na základě epidemiologického šetření jsou v karanténě třídy:
– třída 2.D (do 7.12. včetně), přípravka – Žerotínova (do 7.12. včetně), 7.B (do 7.12. včetně), 7.A – dívky (do 6.12. včetně)
– třída 2.C (do 6.12. včetně)

– třída 9.B (do 2.12. včetně) a 8.B (do 3.12. včetně)

V souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 19. října 2021, čj.: MZDR 37994/2021-1/OVZ karanténní opatření aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 provede se RT-PCR test.

Karanténa se nevztahuje na žáky s ukončeným očkováním či s prodělaným onemocněním v posledních šesti měsících.

Na základě vládního nařízení bude probíhat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne) antigenní testování na onemocnění covid19. K testování budou použity sady, se kterými jsme pracovali již v minulosti. 

Testování probíhá odběrem z přední části nosu. K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Postupy a pravidla průběhu testování zůstavají stejná, jako tomu bylo v minulosti.

Pokud žák není přítomen v den testování, pak bude otestován bezprostředně po příchodu.
Žáci prvních, druhých a třetích tříd a přípravné třídy mohou doprovodit do školy rodiče a být nápomocni testování. Doporučujeme v předstihu informovat o tomto požadavku třídní učitele.

Testovat se nemusí prokazatelně naočkované děti nebo ty, které prodělaly v poslední půl roce covid-19. Stejně tak ti žáci, kteří již platný antigenní nebo PCR test mají.

V případě, že dítě bude mít pozitivní výsledek testu, škola kontaktuje zákonného zástupce dohodnutým způsobem a domluví odchod žáka domů. Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Zákonný zástupce žáka kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci a postupovat dle pokynů hygienické stanice.

odkaz na online zk - základní škola

Základní škola

ZŠ a MŠ Chelčického je moderní základní škola 21. století, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Škola nabízí dlouhodobou péči o děti od vlastní mateřské školy až po odchod studentů na střední školy. Zakládá si na kvalitním vzdělávání v příjemném prostředí obklopeným zelení.

Stále více se škola zaměřuje kromě standardního vyučování všech vzdělávacích oblastí na finanční gramotnost. Průřezové vzdělávací téma prostupuje různými předměty tak, aby se děti uměly orientovat v této dnes tak svízelné oblasti. Ne náhodou se pak učební zaměření předmětu člověk a svět práce v 8. ročníku nazývá ekonomie domácnosti.

Vedení školy nadále pokračuje v intenzivní vnitřní rekonstrukci školy. Na vybudování pěti tříd školní družiny, nové počitačové pracovny či otevření nových šaten v předchozích letech, navázala rekonstrukce odborné pracovny chemie a biologie. V poslední době probíhá stavba bezbariérových toalet a výtahu.


Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze.


Výuka probíhá na třech pracovištích:
v hlavní budově v Chelčického 43, na detašovaném pracovišti v Žerotínově 36 a Roháčově 40.


Na odloučeném pracovišti Roháčova je umístěna MŠ pro ty nejmenší, na budově Žerotínova je umístněna MŠ a třídy prvního stupně (1. – 5.). Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci automaticky do budovy v Chelčického ulici, aniž by museli rodiče žádat o přijetí.

V hlavní budově v Chelčického ulici jsou umístěny přípravná třída a 1. – 9. třídy. Vedle běžných tříd, připravující děti ke studiu na středních školách a gymnáziích, jsou ve škole i specializované mikrotřídy, ve kterých je věnována nadstandardní komplexní péče žákům s vývojovými poruchami učení.

Škola také mimořádně zdatně pracuje s cizinci, pro které se otvírají i hodiny češtiny pro cizince s vyškolenými a zkušenými pedagogy.

Každému žáku je věnována individuální péče tak, aby se prohlubovaly veškeré možnosti a vlohy jednotlivců, čemuž napomáhá také široká nabídka kroužků či jiných volnočasových aktivit.

Již od první třídy se také žáci učí anglický jazyk, na druhém stupni se pak učí druhý cizí jazyk nebo prohlubují znalosti v konverzaci v anglickém jazyce.


Vzdělávací program:
Na škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016“, který si klade za svůj hlavní cíl připravit děti na cestu životem.


Vybavení školy: počítačové pracovny, odborné pracovny fyziky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Pro odpočinek dětí o přestávkách slouží školní dvůr s basketbalovými koši nebo třída se stolním tenisem.


Projektové vyučování a další formy vzdělávání: Škola každoročně organizuje různé programy projektového vyučování: Muzejní dny, den Země, vánoční jarmark, vánoční dílny atd. Školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže a mnoho dalšího.

Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků např.: anglický jazyk, keramika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, přírodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. K dobré tradici patří také školní florbalový tým CheF.


Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6:30 a po skončeném vyučování do 17:30 na obou pracovištích.
Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. rekreační středy, kdy děti navštěvují filmová a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval a řadu dalších akcí.


Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám Evropské unie. Ve školní jídelně je přijato desatero zdravé výživy.

Školní jídelna je tradičním místem pořádání celorepublikového finále soutěže školních jídelen za přítomnosti takových kuchařských kapacit jako je Markéta Hrubešová nabo „kluci v akci“. Pro náš kolektiv kuchařek je soutěž velkou inspirací pro tvorbu jídelníčku i osvojení si trendů moderní a zdravé kuchyně.

Přípravná třída

Aktuální informace pro rodiče žáků přípravné třídy zde. (děkujeme pí Hrdinové)

Obecná charakteristika přípravného ročníku

Přípravný ročník je určen pro děti s odkladem školní docházky, které mají doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na bezproblémový nástup do první třídy. Tato třída je především vhodná pro děti

 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s lehčími vadami řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením
 • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním

Přípravný ročník je umístěn v hlavní budově ZŠ Chelčického v prostorách školní družiny. Tato třída je částečně oddělena od ostatních prostor školy, takže děti nepřicházejí do styku se staršími např. druhostupňovými dětmi. Během dopoledne mají plně k dispozici i ostatní části školní družiny jako je herní chodba nebo venkovní terasa. Dále mohou děti z přípravné třídy využívat prostor školy, jako je tělocvična, školní hřiště, hudebna, počítačová pracovna a pracovna s interaktivní tabulí. Stravování probíhá ve školní jídelně. V sousedství školy se nachází volnočasový a rekreační park Parukářka s plně vybavenými dětskými hřišti.

Podmínky vzdělávání

Kmenová třída pro přípravný ročník se skládá z části pro volnou hru a z části je vybavena stolky a židlemi, které jsou standardní pro MŠ. K dispozici je také nábytek odpovídající více školním potřebám ve vedlejší třídě. Takto je snadno možné střídat různé typy činností bez organizačních těžkostí. Třída je vybavena hračkami a dalšími pomůckami tak, aby dětem poskytovala dostatečnou nabídku činností manipulačních, experimentálních, tvořivých, poznávacích, relaxačních, poslechových a výtvarných. Výzdoba třídy je estetická, podnětná a podílejí se na ní děti.

Charakteristika vzdělávacího programu – Krok za krokem cestičkou do školy

Výchovně vzdělávací program bude sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vycházejí ze základní orientace předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga.

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se samostatně ve společnosti

Záměrem tohoto výchovně-vzdělávacího programu bude:

 • připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu
 • cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby bylo posilováno jejich sebevědomí, které jim umožní zvládat běžné nároky v prostředí školy a rodiny
 • individuální přístup ke každému dítěti, přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
 • úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných odborníků – logopedů, psychologů
 • vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování pozornosti
 • podporovat u dětí zájem o prostředí, ve kterém žijeme, prohlubovat zájem o přírodu a seznamovat je se základy ekologie
 • vytvářet kladné sociální postoje a podporovat přátelské vztahy mezi dětmi jako jsou kamarádství, spolupráce, ohleduplnost a respektovat potřeby jiného dítěte, uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými, snažit se navodit ve třídě příjemnou atmosféru

Formy a metody práce

Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí umístěných v této třídě. Vše bude dětem předkládáno konkrétně a srozumitelně s přiměřeným slovním doprovodem tak, aby byly vhodně motivovány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí zapojit, budou mít možnost zvolit si jinou činnost, která jim vyhovuje.

 • Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou
 • V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení zpravidla ve skupinách i individuálně.
 • Děti budou pracovat formou hry a tvořivé činnosti.
 • Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: účast na projektech školy, návštěvy divadel, muzeí, výstav, výlety,…

Organizace vzdělávání

Dennní harmonogram

A)

scházení dětí, přechod do třídy sebeobsluha, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí, ranní cvičení skupinová či individuální práce s dětmi hygiena, svačina skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí Přestávka, hygiena skupinová či individuální práce s dětmi, VV, PV, HV, TV pobyt venku, v případě nepříznivého počasí a špatného stavu ovzduší hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi sebeobsluha, hygiena, oběd četba na pokračování, poslech pohádky, relaxace, odchod domů nebo do školní družiny

B) odpolední družina (12:30–17:30)

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. V případě potřeb je možné i v ranních hodinách umístit děti do školní družiny, ale z hlediska jejich rychlejší únavě je vhodnější nástup do školy až k 8hod.ranní.

Vyučování je rozděleno na 4–5 vyučovacích bloků po 45 minutách s následnou přestávkou. Hodiny odpovídají běžné školní vyučovací hodině. Během týdne se realizují učební bloky rozumové výchovy, matematických představ, paměťová, řečová, literární a grafomotorická cvičení, tělesné, hudební, výtvarné a pracovní výchovy.

Pro děti je zajištěna dopolední svačina, oběd ve školní jídelně a celodenní pitný režim.

Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. Třída je v provozu od 8:00 do 12:30. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Třída bude vhodně vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce. Prostředí je velmi pěkné a nepůsobí na děti stresujícím dojmem. Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti nebyly přetěžovány – získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně.

Společně se žáky 1. stupně a dětmi z mateřské školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými – jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd. Děti se mohu také zapsat do kroužků podle nabídky školy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list.

Kritéria pro přijetí dětí v dalším školním roce

a) Přijetí dítěte do přípravné třídy se řídí § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

b) Školským obvodem spádové školy ZŠ a MŠ Chelčického 43,Praha3.

Aby bylo dítě zapsáno, vyhlásil ředitel školy následující kritéria:

Datum narození

 • Pro školní rok 2013/2014 musí být datum narození dítěte pro přijetí do přípravné třídy do 30. 8. 2007.
 • Nástup po odkladu. Podmínkou přijetí dítěte do přípravné třídy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které následuje po vyšetření Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1. stupeň

Výuka na prvním stupni základní školy je zpravidla zajišťována třídními učiteli, kteří žáky doprovází až do páté třídy.

Snahou učitelů je vytvořit takovou pracovní atmosféru ve výuce, aby se Vaše dítě cítilo ve školní lavici co nejlépe.

Na prvním stupni se pravidelně každý měsíc schází metodické sdružení učitelů prvního stupně, které řeší základní otázky týkající se výuky. Zkušení učitelé prvního stupně se snaží skloubit tradiční osvědčené metody výuky s nově žádanými přístupy. Důraz je také kladen na vhodný způsob využívání klasifikace tak, aby se pro žáky prvního stupně stala nástrojem pozitivní motivace.

V současné době je také žákům umožňováno vyzkoušet si práci v tvořivých skupinkách, což přispívá k osvojení si základních komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce v kolektivu.

Učitelé prvního stupně neopomíjejí řešit problémy dnešní doby. Ve výuce proto nechybí protidrogová prevence či boj proti všem formám šikany.

2. stupeň

Výuka na naší škole probíhá ve všech třídách podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016.

V šestých třídách jsou integrováni do tříd žáci z dyslektické páté třídy. K těmto žákům je po celou dobu docházky na druhém stupni základní školy přistupováno s tolerancí, na doporučení psycholožky jsou některým žákům vypracovávány individuální plány, které jsou projednány s rodiči, a kterými se řídí vždy všichni vyučující.

Učitelé se snaží vytvořit příznivé, přátelské a tvořivé prostředí pro výuku. Spolu se žáky se dále snaží vytvořit i příjemné a estetické prostředí tříd.

Na podporu výuky realizují učitelé pro žáky během celého školního roku různorodé exkurze či poznávací zájezdy.

Na škole jsou vybudovány dvě pracovny počítačů. Všechny počítače pracují v síti. Škola je připojena na „rychlý“ Internet. Práce s počítačem je zařazena do výuky od šesté třídy. Výuka je zaměřena na běžné uživatelské zvládnutí práce na počítači. Samozřejmostí je práce s Internetem – vyhledávání, třídění a práce s informacemi, vyhledávání podkladů pro zpracování referátů, doplnění učiva a pod. Kladen je také důraz na bezpečné zacházení s daty v rámci Internetu a sociálních sítí.