V průběhu letních práznin používejte pro kontaktování školy tel. číslo 771125886.

Aktualizované informace a podmínky pobytu dětí I. a II.  stupně ve škole od 8.6.2020 a 25.5.2020 ZDE.
Včetně provozního řádu, harmonogramu vstupů tříd do školy, obědů a odchodů ze školy
.

Základní škola

Zadávaná práce a pokyny pro jednotlivé třídy ZŠ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení vyřizujte elektronicky , e-mail: administrativa@chelcickeho.cz nebo osobně po telefonické domluvě v kanceláři školy. Formulář ZDE, on-line verze ZDE.

Informace z 3.5.2020 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v současné době pracujeme na přípravě podmínek pro otevření školy žákům 9. tříd (11.5.2020) a I. stupně (25.5.2020).  Přestože oficiálně můžete své děti I. stupně nahlásit škole až k 18.5, žádáme Vás o orientační oznámení, zda návrat svých dětí zvažujete nebo jej odmítáte. Nejedná se o obnovu řádné výuky, pouze o zajištění dohledu nad žáky formou školních skupin, které se nemusejí shodovat se třídními kolektivy a budou mít striktní pravidla, která vycházejí z pokynů MŠMT. 

Informace k připravovanému návratu žáků 9. tříd do školy

 • Návrat do škol se týká výhradně žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky
 • Zákonný zástupce nahlásí docházku žáka do 7.5.2019 do 9,00
 • Každý žák se při nástupu do školy prokáže čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE)
 • Přihlášený žák se dostaví do školy s pomůckami na český jazyk a matematiku, zároveň s žákovskou knížkou.
 • V prvním týdnu 11.5. – 14.5. bude vyučování probíhat v čase 8.45 – 11.45 (pondělí-čtvrtek). Žáci budou vyzvedáváni pracovníky školy před školou v přesném čase 8,45. Při pohybu venku i uvnitř školy používají roušky. Ve třídě o použití roušky rozhodně učitel.
 • Žáci 9.A budou rozděleni do skupin (tak jsou rozděleni dnes při dělené hodině matematiky a českého jazyka) a budou umístěni do oddělených tříd, žáci 9.B budou v případě zájmu vedeni jako samostatná skupina.
 • V prvním týdnu bude výuka zaměřena pouze na stěžejní předměty ke zkouškám – matematiku a český jazyk.

 Předpokládané podmínky pobytu dětí I. stupně ve škole 

Žáci budou od 25.5. umístěni do skupin, které budou mít pravděpodobně pevné složení pro celé období.

 • Žáci, kteří se vracejí do školy se musí škole závazně nahlásit do 18.5. a předat vyplněné čestné prohlášení (ke stažen ZDE) 
 • Žáci se potkávají s ostatními žáky z jiných skupin co nejméně. Skupiny mohou být složeny z žáků z různých tříd. Nejedná se  o klasické vyučování jako v běžném školním režimu, náplň je v zásadě stejná jako u domácího vzdělávání založená na stejném zadání jako mají ti, kteří zůstávají doma.
 • Děti používají roušky, které si nosí z domu (2 na den). Dezinfekci škola bude zajišťovat, nedoporučujeme, aby děti nosily nějaké dezinfekční prostředky, kterými mohou ohrozit zdraví své i spolužáků při nevhodné manipulaci.
 • Každá skupina má přiřazeny své pedagogické pracovníky, kteří zůstávají v kontaktu pokud možno jen se svou skupinou po celé období
 • Skupina pobývá ve škole v čase od 7.30 (pravděpodobně se bude stanoven přesný čas příchodu po skupinách) –  do odpoledního ukončení (dle organizačních možností školy opět v časovém rozestupu po skupinách), které je dáno organizací odchodů dětí ze školy ve skupinách po deseti minutách. 
 • Oběd proběhne pravděpodobně dle harmonogramu školy v čase 11.00 – 14.00.
 • Vyzvedávání žáků je nutné nastavit tak, aby se na recepci nepotkávaly skupiny větší než 15 dětí. Když děti budou odcházet ze školy samy (bez vyzvedávání rodiči), musí to být dojednáno písemně předem. Pak není čas nijak limitován. 
 • Rodiče nevstupují do školy, při vyzvedávání respektují harmonogram ukončení programu skupiny nebo písemně informují o individuálním odchodu v požadovaný den.

Protože neznáme přesné podmínky, počet žáků, které budeme muset ve škole dodržet, berte toto pouze orientačně. Přesto potřebujeme vyjádření, abychom věděli, kolik dětí a v jaké organizaci budeme ve škole mít. Tím, že se děti vrací do školy v jiném režimu než je běžná výuka, je to pro nás organizačně značně složité zejména z důvodu personálního i prostorového.

Vyberte, prosím, Vámi zvažovanou možnost:

 1. Děti se do školy vrátí a budou vyzvedávány rodiči v předem školou daný čas 
 2. Děti se do školy vrátí, ale budou odcházet samy (např. před obědem, po obědě, ve sjednaný čas)
 3. Děti zůstanou doma a budou pokračovat v domácím vzdělávání

U žáků I. stupně potřebujeme znát počet, abychom mohli upravit pravidla a harmonogram, personální obsazení a složení skupin. 

Informaci  o žácích 9. tříd poskytněte třídním učitelům do 7.05.2020 do 9.00 a o žácích I. stupně předběžně do pondělí 11.05.2020 také do 9.00. 

 Děkuji za spolupráci. Pevně věřím, že to společně zvládneme. Všem přeji pevné zdraví i nervy. 

PhDr. Pavel Ostap

ředitel školy

 

 

 

Informace z 29.4.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

stále napjatě sledujeme aktuální vývoj situace v ČR a rozvolňovací opatření vlády. Pro nás jsou nejdůležitější pokyny kromě ministerstva zdravotnictví zejména pokyny MŠMT.

Připravujeme se na možný návrat žáků I. stupně k datu 25.5.2020 a zároveň pracujeme i s variantou návratu žáků 9. tříd (hovoří se o 11.5.).  Podle aktuálně známých informací by se u žáků prvního stupně nemělo jednat o plný návrat k normálnímu stavu před 11.3. . Nadále budou platit různá omezovací opatření. Pro školu bude velmi složité dodržet všechny podmínky.  Proto se na Vás budou obracet v příštím týdnu třídní učitelé, aby zjistili, zda zvažujete návrat svých dětí do školních lavic i s vědomím toho, že se nebude jednat o normální výuku s běžným rozvrhem. Děti budou v pevných skupinách naplněných maximálně na patnáct žáků s přiřazeným pedagogickým pracovníkem (nemusí to být stávající třídní učitel, všechny skupiny nebudou složeny ze spolužáků ze stejné třídy). Velmi komplikované bude i ukončování denního programu a následné vyzvedávání žáků ze školy. Složitá bude i organizace stravování, návštěvy WC a přestávek. Důležité je i zdravotní riziko rodin, které děti do školy vysílají. Vše je třeba pečlivě uvážit. Pro včasnou přípravu bezpečného provozu školy potřebujeme vědět, kolik žáků se nám vrátí a kolik jich nadále zůstane v režimu domácího vzdělávání. Tímto Vás žádáme  o součinnost.

 

 

 

Informace ze dne 16.3.2020 akt. 24.3.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

vzhledem k vývoji situace a uzavření škol na dobu neurčitou musíme hledat cesty, jak pokračovat bez většího narušení ve vzdělávání, které je dáno školním vzdělávacím programem a tematickými plány. Školní obědy jsou automaticky odhlášeny.  Zároveň školní jídelna ve spolupráci se zřizovatelem vaří jídla pro seniory MČ P3. 

Pravidelně budou v aktualitách na webu školy nejpozději v úterý každý týden uvedeny týdenní plány a úkoly pro žáky.  Úkoly jsou z naší strany vnímány jako nabídka rodičům, jak zaměstnat své děti, ale rozhodně škola nechce zaměstnávat přímo rodiče. Úkoly v současné době nehodnotíme, neboť neznáme podmínky, ve kterých žáci mohou pracovat. Na druhou stranu věříme, že každý žák se bude snažit podle svých nejlepších možností. 

I my přemýšlíme, jakou formou zůstat s žák ve spojení a maximálně jim napomáhat v jejich práci. PRACUJEME NA TOM.  

V prvním období se zaměřuje především na procvičování probraného učiva. Při delším uzavření školy budeme zvažovat při zadávání úkolů, nakolik je možné bez dopomoci učitelů a asistentů pedagoga pokračovat v probíraném učivu. Chceme postupně přecházet k většímu využití on-line prostředků komunikace.

Úkoly budou zpravidla tohoto druhu:

 1. Domácí samostudium se zadáním práce z učebnic
 2. Domácí procvičování
 3. Domácí úkoly k průběžné kontrole školou (hledáme jakou formou bychom to mohli realizovat) 
 4. Domácí úkoly k odevzdání ve škole po ukončení mimořádného opatření a uzavření škol.

Zároveň opět prosíme rodiče nebo zákonné zástupce, aby kontaktovali třídní učitele emailem, který může nadále sloužit jako komunikační kanál (do emailu je lépe uvést jméno a příjemní žáka). Na jednotlivé vyučující je možné se prostřednictvím emailu kdykoliv obracet . 

Provozní doba školy v týdnu od 17.3.2020
Pondělí – čtvrtek:    8.00 – 13.00
Pátek:    zavřeno
Návštěvy školy pouze po tel. domluvě v kanceláři:     222 592 504,    771 125 886 

Recepce na hlavní budově je uzavřena, do školy se vstupuje zelenou brankou přes kancelář školy.

 

Plánovaná škola v přírodě tříd 1.D a 2.A v termínu 23. – 27. 3. 2020 je zrušena. Pro případné další informace kontaktujte třídní učitelky prostřednictvím e-mailu.

Další plánované školy v přírodě na měsíc květen a červen budou řešeny podle dalšího vývoje situace.

ZŠ a MŠ Chelčického je moderní základní škola 21. století, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Škola nabízí dlouhodobou péči o děti od vlastní mateřské školy až po odchod studentů na střední školy. Zakládá si na kvalitním vzdělávání v příjemném prostředí obklopeným zelení.

Stále více se škola zaměřuje kromě standardního vyučování všech vzdělávacích oblastí na finanční gramotnost. Průřezové vzdělávací téma prostupuje různými předměty tak, aby se děti uměly orientovat v této dnes tak svízelné oblasti. Ne náhodou se pak učební zaměření předmětu člověk a svět práce v 8. ročníku nazývá ekonomie domácnosti.

Vedení školy nadále pokračuje v intenzivní vnitřní rekonstrukci školy. Na vybudování pěti tříd školní družiny, nové počitačové pracovny či otevření nových šaten v předchozích letech, navázala rekonstrukce odborné pracovny chemie a biologie. V poslední době probíhá stavba bezbariérových toalet a výtahu.


Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze.


Výuka probíhá na třech pracovištích:
v hlavní budově v Chelčického 43, na detašovaném pracovišti v Žerotínově 36 a Roháčově 40.


Na odloučeném pracovišti Roháčova je umístěna MŠ pro ty nejmenší, na budově Žerotínova je umístněna MŠ a třídy prvního stupně (1. – 5.). Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci automaticky do budovy v Chelčického ulici, aniž by museli rodiče žádat o přijetí.

V hlavní budově v Chelčického ulici jsou umístěny přípravná třída a 1. – 9. třídy. Vedle běžných tříd, připravující děti ke studiu na středních školách a gymnáziích, jsou ve škole i specializované mikrotřídy, ve kterých je věnována nadstandardní komplexní péče žákům s vývojovými poruchami učení.

Škola také mimořádně zdatně pracuje s cizinci, pro které se otvírají i hodiny češtiny pro cizince s vyškolenými a zkušenými pedagogy.

Každému žáku je věnována individuální péče tak, aby se prohlubovaly veškeré možnosti a vlohy jednotlivců, čemuž napomáhá také široká nabídka kroužků či jiných volnočasových aktivit.

Již od první třídy se také žáci učí anglický jazyk, na druhém stupni se pak učí druhý cizí jazyk nebo prohlubují znalosti v konverzaci v anglickém jazyce.


Vzdělávací program:
Na škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016“, který si klade za svůj hlavní cíl připravit děti na cestu životem.


Vybavení školy: počítačové pracovny, odborné pracovny fyziky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Pro odpočinek dětí o přestávkách slouží školní dvůr s basketbalovými koši nebo třída se stolním tenisem.


Projektové vyučování a další formy vzdělávání: Škola každoročně organizuje různé programy projektového vyučování: Muzejní dny, den Země, vánoční jarmark, vánoční dílny atd. Školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže a mnoho dalšího.

Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků např.: anglický jazyk, keramika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, přírodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. K dobré tradici patří také školní florbalový tým CheF.


Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6:30 a po skončeném vyučování do 17:30 na obou pracovištích.
Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. rekreační středy, kdy děti navštěvují filmová a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval a řadu dalších akcí.


Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám Evropské unie. Ve školní jídelně je přijato desatero zdravé výživy.

Školní jídelna je tradičním místem pořádání celorepublikového finále soutěže školních jídelen za přítomnosti takových kuchařských kapacit jako je Markéta Hrubešová nabo „kluci v akci“. Pro náš kolektiv kuchařek je soutěž velkou inspirací pro tvorbu jídelníčku i osvojení si trendů moderní a zdravé kuchyně.

Přípravná třída

Aktuální informace pro rodiče žáků přípravné třídy zde. (děkujeme pí Hrdinové)

Obecná charakteristika přípravného ročníku

Přípravný ročník je určen pro děti s odkladem školní docházky, které mají doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na bezproblémový nástup do první třídy. Tato třída je především vhodná pro děti

 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s lehčími vadami řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením
 • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním

Přípravný ročník je umístěn v hlavní budově ZŠ Chelčického v prostorách školní družiny. Tato třída je částečně oddělena od ostatních prostor školy, takže děti nepřicházejí do styku se staršími např. druhostupňovými dětmi. Během dopoledne mají plně k dispozici i ostatní části školní družiny jako je herní chodba nebo venkovní terasa. Dále mohou děti z přípravné třídy využívat prostor školy, jako je tělocvična, školní hřiště, hudebna, počítačová pracovna a pracovna s interaktivní tabulí. Stravování probíhá ve školní jídelně. V sousedství školy se nachází volnočasový a rekreační park Parukářka s plně vybavenými dětskými hřišti.

Podmínky vzdělávání

Kmenová třída pro přípravný ročník se skládá z části pro volnou hru a z části je vybavena stolky a židlemi, které jsou standardní pro MŠ. K dispozici je také nábytek odpovídající více školním potřebám ve vedlejší třídě. Takto je snadno možné střídat různé typy činností bez organizačních těžkostí. Třída je vybavena hračkami a dalšími pomůckami tak, aby dětem poskytovala dostatečnou nabídku činností manipulačních, experimentálních, tvořivých, poznávacích, relaxačních, poslechových a výtvarných. Výzdoba třídy je estetická, podnětná a podílejí se na ní děti.

Charakteristika vzdělávacího programu – Krok za krokem cestičkou do školy

Výchovně vzdělávací program bude sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vycházejí ze základní orientace předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga.

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se samostatně ve společnosti

Záměrem tohoto výchovně-vzdělávacího programu bude:

 • připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu
 • cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby bylo posilováno jejich sebevědomí, které jim umožní zvládat běžné nároky v prostředí školy a rodiny
 • individuální přístup ke každému dítěti, přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
 • úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných odborníků – logopedů, psychologů
 • vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování pozornosti
 • podporovat u dětí zájem o prostředí, ve kterém žijeme, prohlubovat zájem o přírodu a seznamovat je se základy ekologie
 • vytvářet kladné sociální postoje a podporovat přátelské vztahy mezi dětmi jako jsou kamarádství, spolupráce, ohleduplnost a respektovat potřeby jiného dítěte, uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými, snažit se navodit ve třídě příjemnou atmosféru

Formy a metody práce

Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí umístěných v této třídě. Vše bude dětem předkládáno konkrétně a srozumitelně s přiměřeným slovním doprovodem tak, aby byly vhodně motivovány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí zapojit, budou mít možnost zvolit si jinou činnost, která jim vyhovuje.

 • Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou
 • V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení zpravidla ve skupinách i individuálně.
 • Děti budou pracovat formou hry a tvořivé činnosti.
 • Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: účast na projektech školy, návštěvy divadel, muzeí, výstav, výlety,…

Organizace vzdělávání

Dennní harmonogram

A)

scházení dětí, přechod do třídy sebeobsluha, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí, ranní cvičení skupinová či individuální práce s dětmi hygiena, svačina skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí Přestávka, hygiena skupinová či individuální práce s dětmi, VV, PV, HV, TV pobyt venku, v případě nepříznivého počasí a špatného stavu ovzduší hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi sebeobsluha, hygiena, oběd četba na pokračování, poslech pohádky, relaxace, odchod domů nebo do školní družiny

B) odpolední družina (12:30–17:30)

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. V případě potřeb je možné i v ranních hodinách umístit děti do školní družiny, ale z hlediska jejich rychlejší únavě je vhodnější nástup do školy až k 8hod.ranní.

Vyučování je rozděleno na 4–5 vyučovacích bloků po 45 minutách s následnou přestávkou. Hodiny odpovídají běžné školní vyučovací hodině. Během týdne se realizují učební bloky rozumové výchovy, matematických představ, paměťová, řečová, literární a grafomotorická cvičení, tělesné, hudební, výtvarné a pracovní výchovy.

Pro děti je zajištěna dopolední svačina, oběd ve školní jídelně a celodenní pitný režim.

Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. Třída je v provozu od 8:00 do 12:30. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Třída bude vhodně vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce. Prostředí je velmi pěkné a nepůsobí na děti stresujícím dojmem. Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti nebyly přetěžovány – získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně.

Společně se žáky 1. stupně a dětmi z mateřské školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými – jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd. Děti se mohu také zapsat do kroužků podle nabídky školy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list.

Kritéria pro přijetí dětí v dalším školním roce

a) Přijetí dítěte do přípravné třídy se řídí § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

b) Školským obvodem spádové školy ZŠ a MŠ Chelčického 43,Praha3.

Aby bylo dítě zapsáno, vyhlásil ředitel školy následující kritéria:

Datum narození

 • Pro školní rok 2013/2014 musí být datum narození dítěte pro přijetí do přípravné třídy do 30. 8. 2007.
 • Nástup po odkladu. Podmínkou přijetí dítěte do přípravné třídy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které následuje po vyšetření Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1. stupeň

Výuka na prvním stupni základní školy je zpravidla zajišťována třídními učiteli, kteří žáky doprovází až do páté třídy.

Snahou učitelů je vytvořit takovou pracovní atmosféru ve výuce, aby se Vaše dítě cítilo ve školní lavici co nejlépe.

Na prvním stupni se pravidelně každý měsíc schází metodické sdružení učitelů prvního stupně, které řeší základní otázky týkající se výuky. Zkušení učitelé prvního stupně se snaží skloubit tradiční osvědčené metody výuky s nově žádanými přístupy. Důraz je také kladen na vhodný způsob využívání klasifikace tak, aby se pro žáky prvního stupně stala nástrojem pozitivní motivace.

V současné době je také žákům umožňováno vyzkoušet si práci v tvořivých skupinkách, což přispívá k osvojení si základních komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce v kolektivu.

Učitelé prvního stupně neopomíjejí řešit problémy dnešní doby. Ve výuce proto nechybí protidrogová prevence či boj proti všem formám šikany.

2. stupeň

Výuka na naší škole probíhá ve všech třídách podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016.

V šestých třídách jsou integrováni do tříd žáci z dyslektické páté třídy. K těmto žákům je po celou dobu docházky na druhém stupni základní školy přistupováno s tolerancí, na doporučení psycholožky jsou některým žákům vypracovávány individuální plány, které jsou projednány s rodiči, a kterými se řídí vždy všichni vyučující.

Učitelé se snaží vytvořit příznivé, přátelské a tvořivé prostředí pro výuku. Spolu se žáky se dále snaží vytvořit i příjemné a estetické prostředí tříd.

Na podporu výuky realizují učitelé pro žáky během celého školního roku různorodé exkurze či poznávací zájezdy.

Na škole jsou vybudovány dvě pracovny počítačů. Všechny počítače pracují v síti. Škola je připojena na „rychlý“ Internet. Práce s počítačem je zařazena do výuky od šesté třídy. Výuka je zaměřena na běžné uživatelské zvládnutí práce na počítači. Samozřejmostí je práce s Internetem – vyhledávání, třídění a práce s informacemi, vyhledávání podkladů pro zpracování referátů, doplnění učiva a pod. Kladen je také důraz na bezpečné zacházení s daty v rámci Internetu a sociálních sítí.