Pomoc Ukrajině

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи PhDr. Pavel Ostap

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 6. 2022 od 9:00-12:00, 15:00-16:00

Místo zápisu / Місце запису:

Základní škola a mateřská škola, Praha 3
Chelčického 43/2614

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 4

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  • a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

  заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

  • b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  • c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

  документ, що дає право представляти дитину.

  1. Postup školy při rozhodování o přijetí žáků do prvních tříd

       Порядок прийняття рішення про зарахування учнів до перших класів

 

1) Zápis se koná v řádném termínu určeném zřizovatelem. Ředitel školy rozhodne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělání zákonného zástupce dítěte dle stanovených kritérií (bod č. 3).

1) Реєстрація відбувається у встановлений строк. Директор школи приймає рішення на підставі заяви про прийняття дитини за встановленими критеріями (пункт № 3).

 

2) Zákonní zástupci jsou vyrozuměni o přijetí žáků zveřejněním seznamu přijatých žáků pod registračním číslem, které obdrží u zápisu. Zveřejnění přijatých žáků proběhne na veřejně přístupném místě školních budov i webových stránkách školy umožňující dálkový přístup do třiceti dnů od zápisu.

2) Законні представники повідомляються про прийом учнів шляхом оприлюднення списку прийнятих учнів під реєстраційним номером, який вони отримують при реєстрації. Прийом учнів відбуватиметься у загальнодоступному місці шкільних будівель та на веб-сайті школи, що дозволяє віддалений доступ протягом тридцяти днів після зарахування.

 

3) Do základní školy jsou přijímáni žáci podle následujících pořadí kritérií (a,b,c), podle kterých je sestaveno pořadí žadatelů se stejným postavením (při shodě pořadí rozhoduje los za přítomnosti vedení školy a školské rady případně i zřizovatele):

3) Учні зараховуються до початкової школи за таким порядком критеріїв (а, б, в), згідно з яким складається порядок вступників з однаковим статусом (якщо результат однаковий, рішення приймаєится жеребкуванням з дирекцією школи та радою школи):

 

a) Děti ze spádové oblasti školy určené zřizovatelem

а) Діти зі спадаючої до школи адреси

b) Dítě, které má sourozence plnícího školní docházku v ZŠ a MŠ Chelčického (žák není ze spádové oblasti, ale školu navštěvuje sourozenec)

б) дитина, яка має братів і сестер, які відвідують школу ZŠ a MŠ Chelčického (учень не з адреси яка спадає до школи, але брат чи сестра відвідує школу)

c) ostatní uchazeči

в) інші учасники

 

V případě většího zájmu budou žáci vybíráni dle níže uvedených kritérií. V případě shody bodů budou losováni přijaté děti za přítomnosti zástupce školské rady a vedení školy.

У разі більшої зацікавленості школярі будуть відібрані за критеріями, наведеними нижче. У разі однакових балів діти будуть обиратися жеребкуванням в присутності представника ради школи та дирекції школи.

 

Odklad školní docházky

Перенесення відвідування школи

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte do 27. 6. 2022 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doporučena školským poradenským zařízením a odborným lékařem (nebo klinickým psychologem). Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žák je však i v případě podání žádosti o odklad povinen

Якщо дитина фізично чи розумово не досягла потрібного для 6 років рівня і якщо про це вимагає законний представник дитини до 27.06.2022  календарного року, в якому дитина має розпочати обов’язкове шкільне навчання, директор школи відкладає початок обов’язкової школи на один навчальний рік, якщо заява рекомендована шкільною консультацією та спеціалістом (або клінічним психологом). Початок обов’язкового відвідування школи може бути перенесено не пізніше до початку навчального року, в якому дитина досягає восьми років.  Школяр є зобов’язаний подати відстрочку, навіть якщо він/вона подає запит

 

Spádová oblast školy

Адреси, які спадають до школи

⟶ Baranova

⟶ Blahoslavova

⟶ Černínova

⟶ Českobratrská

⟶ Domažlická

⟶ Hájkova

⟶ Jeseniova — lichá č. 1—83, sudá č. 2—60

⟶ Jičínská — lichá č. 9—51

⟶ Kališnická

⟶ Ke kapslovně

⟶ Koldínova

⟶ Komenského náměstí

⟶ Koněvova — lichá č. 15—101, sudá č. 30—106

⟶ Křišťanova

⟶ Lucemburská — lichá č. od 27 výše, sudá č. od 32 a výše

⟶ Lukášova

⟶ Malešická — lichá č. 1—19, sudá č. 2—10

⟶ náměstí Barikád

⟶ Olšanská

⟶ Ostromečská⟶ Pitterova

⟶ Pod Parukářkou

⟶ Přemyslovská — lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše

⟶ Radhošťská — všechna sudá čísla

⟶ Roháčova

⟶ Sauerova

⟶ Sudoměřská

⟶ Tovačovského

⟶ V Kapslovně

⟶ Vinohradská lichá č. 129-147

⟶ Žerotínova

 

Správní řízení je zahájeno podáním přihlášky a řídí se § 44 zákona č.500/2004 Sb.,Správní řád v platném znění. Každý účastník správního řízení má možnost se seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle § 36, zákona č.500/2004 Sb., Správní řád,) ve 2.a 3.6.2022 a 18.-19. v době od 9.00 do 11,00, 13.00-15.00 hodin v kanceláři školy.

Адміністративне провадження розпочинається шляхом подання заяви та регулюється статтею 44 Закону № 500/2004 Aк., Адміністративно-процесуального кодексу. Кожен учасник адміністративного провадження має можливість ознайомитися зі змістом справи та прокоментувати документи ухвали (відповідно до § 36 Закону № 500/2004 Зб. Адміністративного процесуального кодексу) 2.i 3.6.2022 року та 18-19. з 9.00 до 11.00, 13.00-15.00 в офісі школи.

 

V /м. Praze dne/дата 23. 5. 2022

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

PhDr. Pavel Ostap

ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ)

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA -_JAK FUNGUJE ČESKÁ ŠKOLA?     Як працює чеська школа?

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Informace k dodatečnému zápisu pro děti z Ukrajiny jsou zveřejněny na webu Prahy 3 (včetně oficiálního překladu).

Zápisy dětí z Ukrajiny do 1. třídy a do mateřské školy | Praha 3

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ)

Odkaz na souborné Informace ke školství pro rodiče dětí z UA ( registrační formulář, info pro zájemce o SŠ,  nabídku adaptačních skupin, nabídku bezplatných volnočasových aktivit nebo kurzů češtiny) najdete na stránce P3 – Potřebuji zařídit – školství:

https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Програма для дітей з України 7. – 11.3.2022

Praha 3 pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny

nasiukrajinci.cz

Pozvánka na setkání – kurz českého jazyka pro cizince

 

REZERVACE termínu pro konzultaci k přijetí žáka do 1.-5. třídy ZDE  (odkaz momentálně nefunkční, v současné době je kapacita naplněna)
REZERVACE termínu pro konzultaci k přijetí žáka do 6.-9. třídy ZDE  (odkaz momentálně nefunkční, v současné době je kapacita naplněna)
Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 01.09.2006 do 31.08.2015.

 


publikováno: 14. 3. 2022 13.40

zařazeno v: , ,