Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného k zápisům do základních škol na školní rok 2021/2022, proběhnou zápisy do 1. ročníku povinné školní docházky bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015), které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2020, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Termín konání zápisu:
14. 4. (středa) a 15. 4. (čtvrtek)

 

 1. Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace. Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě zaregistrovat, nabízíme registraci po objednání tel.

Registrace k zápisu bude zpřístupněna od 1.4.2021 do 15.4.2021.


REGISTRACE ZDE:      zapisy online 300x502x - ZÁPIS 2021

Návod na elektronickou registraci ZDE

 

2. Po provedení elektronické registrace odevzdají zákonní zástupci žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popřípadě žádost o zařazení do přípravné třídy nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Potřebné podklady pro zahájení správního řízení:

(A) Zápis dítěte do 1. třídy:
 • Žádost o přijetí k základními vzdělávání (POZOR! nutný podpis zákonného zástupce)
 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie / u cizinců pas dítěte
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí)
 • u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
(B) Zápis dítěte do přípravné třídy:
 • Žádost o přijetí k základními vzdělávání (Pozor! nutný podpis zákonného zástupce)
 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie / u cizinců pas dítěte
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
 • U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (Pozor! nutný podpis zákonného zástupce)
 • Vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Žádost o přijetí do přípravné třídy (Pozor! nutný podpis zákonného zástupce)
 • Doporučení do přípravné třídy od PPP/SPC
(C) Odklad školní docházky:
 • Žádost o přijetí k základními vzdělávání dítěte (Pozor! nutný podpis zákonného zástupce)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (Pozor! nutný podpis zákonného zástupce)
 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie / u cizinců pas dítěte
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
 • U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • Vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

 3. Žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby do 15. 4. 2021:

 • vyplnit všechny podklady a vlastnoručně podepsat
 • přiložit kopii rodného listu dítěte v papírové podobě – prostá kopie
 • poslat poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu a to  do 15.4.2021)

ZŠ a MŠ Chelčického
Chelčického 43/2614
Praha 3

 • obálku označit nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • vyplnit všechny podklady a podepsat
 • přiložit kopii rodného listu dítěte, a to v digitální podobě (sken, fotografie)

do datové schránky školy 

5ga579g  

 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem 
 • přiložit kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie)

na e-mail:

hrebenova@chelcickeho.cz

 • po objednání na předem daný termín po registraci dítěte
 • sběr žádostí o přijetí a zahrnuje ověření totožnosti zákonného zástupce žáka (předložení občanského průkazu) a dítěte (předložení rodného listu dítěte)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Kontakt na objednání termínu: 222 592 504