ZÁPIS DO 1. TŘÍD a DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a milé děti, srdečně Vás zveme na zápis do 1. třídy. Bude se konat v budově ZŠ a MŠ Chelčického 43, dostavte se do školy po registraci termínu, který jste si vybrali. ​

Termín konání zápisu:
5. 4. (úterý) a 6. 4. (středa)

budova Chelčického 43
od 14:00 do 18:00

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace. Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě zaregistrovat, nabízíme registraci po objednání tel.

Od 28. března. – 4. dubna 2022 je zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.


  Registrace ukončeny, v případě potřeby se na nás obracejte telefonicky na: 222 592 504

Důležité informace:

 • k zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016), které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2022, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
 • rodiče, kteří žádají pro dítě odklad povinné školní docházky, doloží v průběhu zápisu vyjádření pedagogického zařízení a odborného lékaře nebo psychologa
 • rodiče, kteří žádají pro dítě přijetí do přípravné třídy, v průběhu zápisu doloží doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do PT i odklad (požádejte o doporučení o zařazení do PT v rámci vyšetření odkladu povinné školní docházky)
 • pro podání žádosti o zápis využijete online přihlášku dostupnou na webové stránce školy
 • v případě, že nemáte přístup k internetu, obraťte se přímo na kancelář školy

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • rodiče, kteří žádají pro dítě přijetí do přípravné třídy, v průběhu zápisu doloží doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do PT a podklady k odkladu a vyplní na místě žádost o přijetí

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do třídy, kde paní učitelky formou přátelského pohovoru a formou hry budou sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem o provozu školy a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky, integraci dítěte do školního kolektivu…
 • vyplněním přihlášky a po splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet domů
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky na webových stránkách a vyvěšením na úřední desce u hlavního vchodu do budovy školy.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese hrebenova@chelcickeho.cz nebo telefonním čísle 222 592 504 (kancelář školy)

V tomto školním roce otevíráme přípravnou třídu na obou budovách školy.