Základní škola

ZŠ a MŠ Chelčického je moderní základní škola 21. století, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Škola nabízí dlouhodobou péči o děti od vlastní mateřské školy až po odchod studentů na střední školy. Zakládá si na kvalitním vzdělávání v příjemném prostředí obklopeným zelení.

Stále více se škola zaměřuje kromě standardního vyučování všech vzdělávacích oblastí na finanční gramotnost. Průřezové vzdělávací téma prostupuje různými předměty tak, aby se děti uměly orientovat v této dnes tak svízelné oblasti. Ne náhodou se pak učební zaměření předmětu člověk a svět práce v 9. ročníku nazývá ekonomie domácnosti. V soutěžích věnovaných finanční gramotnosti se pak naše škola pravidelně umisťuje na předních místech celorepublikových kol. Velý důraz je též věnován mediálnímu vzdělávání, nejen jakožto průřezovému tématu, ale i v podobě samostatného předmětu pro žáky 7. ročníku.

Vedení školy nadále pokračuje v intenzivní vnitřní rekonstrukci školy. Na vybudování pěti tříd školní družiny, nové počítačové pracovny či otevření nových šaten v předchozích letech, navázala rekonstrukce odborné pracovny chemie a biologie. V poslední době proběhla také stavba bezbariérových toalet a výtahu.


Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze.


Výuka probíhá na třech pracovištích:
v hlavní budově v Chelčického 43, na detašovaném pracovišti v Žerotínově 36 a Roháčově 40.

První stupeň je rozdělen na dvě budovy (Chelčického a Žerotínova), druhý stupeň je pouze na budově Chelčického. Mateřská škola je umístěna na pracovišti Žerotínova a Roháčova.


 

V hlavní budově v Chelčického ulici jsou umístěny třídy 1. – 9. ročníků (cca 27 tříd) a jedna přípravná třída. Každému žáku je věnována individuální péče tak, aby se prohlubovaly veškeré možnosti a vlohy jednotlivců, čemuž napomáhá také široká nabídka kroužků či jiných volnočasových aktivit. Na hlavní budově je také školní družina v počtu sedmi oddělení pro děti 1. – 4. tříd.

Na odloučeném pracovišti v Žerotínova je šest tříd prvního stupně (1. – 5. ročník), jedna třída přípravná a tři třídy MŠ. Žáci prvního stupně z této budovy po ukončení 5. ročníku přecházejí automaticky do budovy v Chelčického ulici, aniž by museli rodiče žádat o přijetí. I na budově Žerotínova je školní družina, která má 5 oddělení.

Na odloučeném pracovišti Roháčova je umístěna MŠ pro ty nejmenší děti od dvou let věku. Po dovršení tří let mohou tyto děti přejít na pracoviště MŠ v ulici Žerotínova, kde jsou tři třídy s kapacitou 75 dětí případně přejít na jinou MŠ.

Již od první třídy se také žáci učí anglický jazyk, na druhém stupni se pak učí druhý cizí jazyk nebo prohlubují znalosti v konverzaci v anglickém jazyce.


Vzdělávací program:
Na škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016“, který si klade za svůj hlavní cíl připravit děti na cestu životem.


Vybavení školy: počítačové pracovny, 3D tiskárny, odborné pracovny fyziky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Pro odpočinek dětí o přestávkách slouží školní dvůr s basketbalovými koši nebo třída se stolním tenisem.


Projektové vyučování a další formy vzdělávání: Škola každoročně organizuje různé programy projektového vyučování: Muzejní dny, den Země, vánoční jarmark, vánoční dílny a řadu dalších. Stejně tak školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže a mnoho dalšího.

Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků např.: anglický jazyk, keramika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, přírodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. K dobré tradici patří také školní florbalový tým CheF.


Samozřejmou součástí školy je školní družina.
Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. rekreační středy, kdy děti navštěvují filmová a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval a řadu dalších akcí.


Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám Evropské unie. Ve školní jídelně je přijato „desatero zdravé výživy“.

Školní jídelna je tradičním místem pořádání celorepublikového finále soutěže školních jídelen za přítomnosti takových kuchařských kapacit jako je Markéta Hrubešová nabo „kluci v akci“. Pro náš kolektiv kuchařek je soutěž velkou inspirací pro tvorbu jídelníčku i osvojení si trendů moderní a zdravé kuchyně.

Přípravná třída

Obecná charakteristika přípravného ročníku

Přípravný ročník je určen pro děti s odkladem školní docházky, které mají doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na bezproblémový nástup do první třídy. Tato třída je především vhodná pro děti

 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s lehčími vadami řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením
 • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním

Přípravný ročník je umístěn jak na hlavní budově ZŠ Chelčického, tak na budově Žerotínova. Tato třída je vždy částečně oddělena od ostatních prostor školy, takže děti nepřicházejí do styku se staršími např. druhostupňovými dětmi. Během dopoledne mají plně k dispozici i ostatní části školní družiny jako je herní chodba nebo venkovní terasa. Dále mohou děti z přípravné třídy využívat prostor školy, jako je tělocvična, školní hřiště, hudebna, počítačová pracovna a pracovna s interaktivní tabulí. Stravování probíhá ve školní jídelně. V sousedství školy se nachází volnočasový a rekreační park Parukářka s plně vybavenými dětskými hřišti.

Podmínky vzdělávání

Kmenová třída pro přípravný ročník se skládá z části pro volnou hru a z části je vybavena stolky a židlemi, které jsou standardní pro MŠ. K dispozici je také nábytek odpovídající více školním potřebám ve vedlejší třídě. Takto je snadno možné střídat různé typy činností bez organizačních těžkostí. Třída je vybavena hračkami a dalšími pomůckami tak, aby dětem poskytovala dostatečnou nabídku činností manipulačních, experimentálních, tvořivých, poznávacích, relaxačních, poslechových a výtvarných. Výzdoba třídy je estetická, podnětná a podílejí se na ní děti.

Charakteristika vzdělávacího programu – Krok za krokem cestičkou do školy

Výchovně vzdělávací program bude sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vycházejí ze základní orientace předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga.

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se samostatně ve společnosti

Záměrem tohoto výchovně-vzdělávacího programu bude:

 • připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu
 • cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby bylo posilováno jejich sebevědomí, které jim umožní zvládat běžné nároky v prostředí školy a rodiny
 • individuální přístup ke každému dítěti, přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
 • úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných odborníků – logopedů, psychologů
 • vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování pozornosti
 • podporovat u dětí zájem o prostředí, ve kterém žijeme, prohlubovat zájem o přírodu a seznamovat je se základy ekologie
 • vytvářet kladné sociální postoje a podporovat přátelské vztahy mezi dětmi jako jsou kamarádství, spolupráce, ohleduplnost a respektovat potřeby jiného dítěte, uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými, snažit se navodit ve třídě příjemnou atmosféru

Formy a metody práce

Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí umístěných v této třídě. Vše bude dětem předkládáno konkrétně a srozumitelně s přiměřeným slovním doprovodem tak, aby byly vhodně motivovány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí zapojit, budou mít možnost zvolit si jinou činnost, která jim vyhovuje.

 • Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou
 • V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení zpravidla ve skupinách i individuálně.
 • Děti budou pracovat formou hry a tvořivé činnosti.
 • Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: účast na projektech školy, návštěvy divadel, muzeí, výstav, výlety,…

Organizace vzdělávání

Dennní harmonogram

A)

scházení dětí, přechod do třídy sebeobsluha, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí, ranní cvičení skupinová či individuální práce s dětmi hygiena, svačina skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí Přestávka, hygiena skupinová či individuální práce s dětmi, VV, PV, HV, TV pobyt venku, v případě nepříznivého počasí a špatného stavu ovzduší hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi sebeobsluha, hygiena, oběd četba na pokračování, poslech pohádky, relaxace, odchod domů nebo do školní družiny

B) odpolední družina (12:30–17:30)

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. V případě potřeb je možné i v ranních hodinách umístit děti do školní družiny, ale z hlediska jejich rychlejší únavě je vhodnější nástup do školy až k 8hod.ranní.

Vyučování je rozděleno na 4–5 vyučovacích bloků po 45 minutách s následnou přestávkou. Hodiny odpovídají běžné školní vyučovací hodině. Během týdne se realizují učební bloky rozumové výchovy, matematických představ, paměťová, řečová, literární a grafomotorická cvičení, tělesné, hudební, výtvarné a pracovní výchovy.

Pro děti je zajištěna dopolední svačina, oběd ve školní jídelně a celodenní pitný režim.

Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. Třída je v provozu od 8:00 do 12:30. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Třída bude vhodně vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce. Prostředí je velmi pěkné a nepůsobí na děti stresujícím dojmem. Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti nebyly přetěžovány – získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně.

Společně se žáky 1. stupně a dětmi z mateřské školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými – jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd. Děti se mohu také zapsat do kroužků podle nabídky školy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list.

 

1. stupeň

Výuka na prvním stupni základní školy je zpravidla zajišťována třídními učiteli, kteří žáky doprovází až do páté třídy.

Snahou učitelů je vytvořit takovou pracovní atmosféru ve výuce, aby se Vaše dítě cítilo ve školní lavici co nejlépe.

Na prvním stupni se pravidelně každý měsíc schází metodické sdružení učitelů prvního stupně, které řeší základní otázky týkající se výuky. Zkušení učitelé prvního stupně se snaží skloubit tradiční osvědčené metody výuky s nově žádanými přístupy. Důraz je také kladen na vhodný způsob využívání klasifikace tak, aby se pro žáky prvního stupně stala nástrojem pozitivní motivace.

V současné době je také žákům umožňováno vyzkoušet si práci v tvořivých skupinkách, což přispívá k osvojení si základních komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce v kolektivu.

Učitelé prvního stupně neopomíjejí řešit problémy dnešní doby. Ve výuce proto nechybí protidrogová prevence či boj proti všem formám šikany.

 

2. stupeň

Výuka na naší škole probíhá ve všech třídách podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Na společné cestě 2016.

K žákům je po celou dobu docházky na druhém stupni základní školy přistupováno individuálně a s tolerancí. V případě potřeby mohou být některým žákům vypracovávány individuální plány, které jsou projednány s rodiči, a kterými se řídí vždy všichni vyučující.

Učitelé se snaží vytvořit příznivé, přátelské a tvořivé prostředí pro výuku v moderním prostředí. Spolu se žáky se dále snaží vytvořit i příjemné a estetické prostředí tříd.

Na podporu výuky realizují učitelé pro žáky během celého školního roku různorodé exkurze či poznávací zájezdy.

Na škole jsou vybudovány dvě pracovny počítačů. Všechny počítače pracují v síti. Škola je připojena na „rychlý“ Internet. Práce s počítačem je zařazena do výuky od šesté třídy. Výuka je zaměřena na běžné uživatelské zvládnutí práce na počítači. Samozřejmostí je práce s moderními technologiemi – vyhledávání, třídění a práce s informacemi, vyhledávání podkladů pro zpracování referátů, doplnění učiva a pod. Kladen je také důraz na bezpečné zacházení s daty v rámci Internetu a sociálních sítí.