ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3, příjme kvalifikovaného učitele v těchto aprobacích na částečný nebo plný pracovní úvazek: 

– I. stupeň (možný i částečný úvazek)

V případě zájmu kontaktujte školu a zašlete strukturovaný životopis: reditel@chelcickeho.cz

Dokumenty

CENÍK prací spojených s vydáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • vydání duplikátu (nové) žákovské knížky 30,– Kč
 • vystavení opisu vysvědčení 200,– Kč (do tří dnů)
 • kopie dokumentů: žádost o opis vysvědčení

žádost o uvolnění

Pozn.: Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na více hodin, jeden až dva dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Písemnou žádost podává zákonný zástupce škole při uvolnění delší dvou dnů.


žádost o prodloužení školní docházky


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Vnitřní směrnice – kritéria přijetí žáků do prvních tříd 2017


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.


Omlouváme se, ale u některých dokumentů mohou z technických důvodů nastat problémy s otevřením.
Na odstranění problémů pracujeme.

Školní vzdělávací program Na společné cestě 2016 (aktualizovaný k 1.9.2018)

ŠVP – Na společné cestě 2016 – schváleno k 1.9.2019

ŠVP – Na společné cestě 2021 – s aktualizovanou informatikou ZDE

Školní řád obsahující i vnitřní řád školní družiny a pravidla domácí přípravy ZŠ a MŠ Chelčického doplněný o zákaz požívání energetických nápojů, individuální vzdělávání (2022): ZDE.   Školní řád 2023 web

dodatek ke školnímu řádu
školní program proti šikanování – novela 2016

 

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva za školní rok 2020-2021 – schválená  Výroční zpráva byla zpracována v nové úpravě tak, aby vyhovovala potřebám jednotného modelu výročních zpráv.

Výroční zpráva o poskytování informac 2021 dgp

Profil školy na ČŠI

csi logo - úřední deska


Ve své práci se škola řídí zákony, vyhláškami a nařízeními vlády:

Zákony:

 • č. 561/2004 Sb. školský zákon
 • č. 562/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Vyhlášky MŠMT:

 • č. 106/2001 Sb. o přijímacím řízení na střední škoy
 • č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb na školách
 • č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzděl. potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • č. 107/2005 Sb. o školním stravování
 • č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol
 • č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyhlášky MZd:

 • č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory pro vzdělávaní

Nařízení vlády:

 • č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Rozpočet školy  a další střednědobý vývoj 

Toto zveřejnění vyplývá z novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to dle § 28 a dle § 28 a, dle kterého příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Informace o rozpočtu na rok 2022 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 až 2027 jsou zveřejněny na webu zřizovatele:  www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/rozpocet-zrizenych-prispevkovych-organizaci

www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zrizenych-prispevkovych-organizaci

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023. 

Rozpočet na rok 2018  

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled

ORG_203_R19

ORG_203_SVR

 

203_SVR- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2025

203_NR – Návrh rozpočtu na rok 2020

 

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled

203_SVR – Střednědobý výhled 2021 – 2025

203_SR ROzpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2021 – informace o rozpočtu na rok 2021 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 až 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Rozpočet MČ Praha 3, případně můžete vložit odkaz www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3

 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků – vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků v rozvojovém programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

 
36 - úřední deska

Čísla účtů a variabilní symboly pro bezhotovostní platby

  Variabilní symboly    číslo účtu 
Platba za družinu Chelčického 111   6023 – 2000795359/0800
Platba za družinu Žerotínova 222   6023 – 2000795359/0800
Žerotínova kroužky 444   6023 – 2000795359/0800
Chelčického kroužky 555   6023 – 2000795359/0800
       
ŠvP 777  1-9 dle pokynů   30015 – 2000795359/0800
Školní výlety 888  10-99 dle pokynů   30015 – 2000795359/0800
Účelově neurčené dary na výchovu a vzdělání 999   30015 – 2000795359/0800
       

36 - úřední deska