ZÁPIS DO 1. TŘÍD a DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a milé děti, srdečně Vás zveme na zápis do 1. třídy. Bude se konat v budově ZŠ a MŠ Chelčického 43, dostavte se do školy po rezervaci termínu, který si vyberete. ​Odkaz k rezervaci bude umístěn.

Termín konání zápisu:
10. 4. (středa) a 11. 4. (čtvrtek) 2024

budova Chelčického 43
od 14:00 do 18:00

Důležité informace:

 • k zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018), které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2024, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
 • rodiče, kteří žádají pro dítě odklad povinné školní docházky, doloží v průběhu zápisu vyjádření pedagogického zařízení a odborného lékaře nebo psychologa
 • rodiče, kteří žádají pro dítě přijetí do přípravné třídy, v průběhu zápisu doloží doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do PT i odklad (požádejte o doporučení o zařazení do PT v rámci vyšetření odkladu povinné školní docházky)

Doklady potřebné k zápisu:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • rodný list dítěte;
 • u dětí cizinců doklad o totožnosti a pobytu (druh pobytu – vízum)  a potvrzení o pobytu z registru Ministerstva vnitra ČR, kde je adresa místa pobytu)

V případě, že nemáte přístup k internetu, obraťte se přímo na kancelář školy.

Doručení přihlášek k zápisu proběhne 10. a 11. dubna 2024 následující formou:

 • Osobně — doručí zákonný zástupce
 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou

Od 4. března – 9. dubna 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervujte konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy ZŠ a MŠ Chelčického 43.

Online registrace ukončeny, nadále však lze telefonicky na: 222 592 504 (kancelář školy).

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou vygenerovanou přihlášku a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do třídy, kde budou paní učitelky formou přátelského pohovoru nad obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky
 • po vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na úřední desce na hlavním vstupu do budovy školy

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese hrebenova@chelcickeho.cz nebo telefonním čísle 222 592 504 (kancelář školy).

ZÁPISY Praha 3 a spádové oblasti pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

ZÁPIS DO MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 ZDE
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ – 2024/2025 ZDE
 

V tomto školním roce otevíráme přípravnou třídu na obou budovách školy.