Školní poradenské pracoviště

Poradenští pracovníci se vzájemně koordinují a spolupracují, spolupracují s OSPOD, poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními,..
Konzultaci si, prosím, vždy sjednete předem, nejlépe na email prijmeni@chelcickeho. cz

Vedoucí pracoviště – Mgr. Martina Jarešová

 

1) Školní psycholog – PhDr. Táňa Široňová

 • diagnostika a péče o žáky při problémech vzdělávacích a výchovných
 • vyhledávání a diagnostika nadaných
 • individuální případová práce se žáky s osobními, vztahovými a rodinnými problémy
 • spolupráce při zápisu do školy
 • kariérové poradenství
 • krizová intervence v případě potřeby
 • psychologické poradenství a podpora pro žáky, rodiče i učitele
 • technika a hygiena učení pro žáky


2) Školní speciální pedagogové

– Mgr. Jana Plecháčová
– Mgr. Sylva Sejkorová
– Mgr. Martina Jarešová

 • depistáž poruch učení
 • reedukace poruch učení
 • spolupráce s TU především prvního stupně, včetně přímé práce ve výuce
 • individuální péče o žáky s poruchou učení


3) Mgr. Alena Křepelová (2.st), Mgr. Irena Loudová (1.st) – výchovný poradce

 • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením (zprostředkování)
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • volba povolání, přijímací řízení (viz níže)
 • metodická a informační činnost pro učitele a rodiče
 • spolupráce s OSPOD


4) Mgr. Martina Jarešová – metodik prevence

 • zajištění preventivního programu školy
 • program proti šikanování
 • klima tříd
 • péče o žáky s výchovnými problémy

 

 Přijímací řízení

 

Kde hledat informace:
PPP, ÚP, VP, internet, rodiče, letáky, brožury (vydávají se v říjnu), dny otevřených dveří, Schola Pragensis.
Všichni žáci 9. tříd jsou o všem včas informováni v předmětu Člověk a svět práce.

Termíny:

 • přihlášky na školy s talentovou zkouškou (kód 82) se podávají na školy do 15. 11. Zkoušky proběhnou v lednu.
 • přihlášky na ostatní SŠ ( SOŠ, Gymnázia, SOU ) a osmiletá a šestiletá gymnázia se podávají do 1.3. střední škole. Naše škola přihlášky žákům pouze potvrdí – doručení na SŠ je na nich.
 • žák podává v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky, přijímací řízení začíná probíhat v dubnu.
 • ředitelé SŠ mohou dále vyhlašovat další kola přijímacího řízení až do naplnění své kapacity (resp. do 31. 8.).
 • počet přihlášek do dalších kol není pro žáky omezen
 • přehledy volných míst budou zveřejňovány na: www.msmt.cz, www.praha-mesto.cz, na internetových stránkách jednotlivých SŠ, inzeráty v tisku, letáky,…
 • kritéria přijímacího řízení jsou povinny SŠ vyhlásit nejpozději do 31. 1. (resp. 30. 10. – školy s talentovou zkouškou)
 • ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po konání přijímacího řízení a zveřejní neprodleně rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle v tomtéž termínu písemně.
 • k potvrzení zájmu uchazeče je zaveden zápisový lístek, tento lze vzít zpět jen jednou, a to pouze v případě úspěšného odvolání, tento zápisový lístek vydává žákovi naše škola

Přihlášky:

 • přihlášky na školy s talentovou zkouškou si děti vyzvednou u výchovné poradkyně do poloviny října
 • v devátých třídách bude výchovná poradkyně rozdávat první přihlášky v lednu, zájemci o víceletá gymnázia si přihlášku vyzvednou u výchovné poradkyně
 • přihlášky do dalších kol lze vyzvednout na SŠ, zakoupit v SEVT(u), vytisknout z internetových stránek MŠMT

 

Důležité a doporučené kontakty:

OSPOD Praha 3 (více informací níže)
222 116 485, MČ Praha 3, Seifertova

MUDr. Markéta Skácelová – Esmedicum s.r.o., dětský psychiatr
Chelčického 842/39 Praha 3 – Žižkov Telefon: 222 581 296

Linka bezpečí
116 111 zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
606 021 021 pro rodiče
http://spolek.linkabezpeci.cz/

Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/ 842 Praha 3
www.csspraha.cz/triangl
www.centrumtriangl.cz

 • individuální poradenství a terapie pro dospělé
 • individuální poradenství a terapie pro děti a dospívající
 • párové poradenství a terapie
 • rodinné poradenství a terapie
 • rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající
 • rodičovské skupiny

Středisko výchovné péče Dvojka
Masarykova 16, Praha 3, tel. 778 421 526, dvojkapraha2@seznam.cz

SVP poskytuje:

 • individuální konzultace s dítětem
 • rodinné konzultace
 • skupinové aktivity (tvořivé dílny, sebepoznávací skupiny)
 • preventivní programy pro třídy

Sředisko výchovné péče Klíčov
Telefon: 286 580 711, mobil: 773 21 28 20 E-mail: ambulancepraha9@klicov.cz,
Adresa: Ambulantní oddělení ,SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9

 • urgentní zprostředkování celodenního a internátního programu v rámci Střediska výchovné péče Klíčov
 • rodinné poradenství a terapii
 • individuální poradenství a terapii
 • skupinové programy pro děti a dospívající
 • preventivně-výchovné intervence ve třídách, buď v běžném prostředí nebo v prostorách ambulance
 • speciálně-pedagogickou diagnostiku
 • jednorázové konzultace, doporučení, případně kontakt na jiná odborná pracoviště
 • asistovaný styk dítěte s rodičem
 • práce s rodinou ( v místě bydliště )

 

OSPOD Praha 3 – 222 116 485

 • OSPOD poskytuje komplexně sociálně právní ochranu dětí, kdy předním hlediskem je zájem a blaho dítě, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči.
 • OSPOD přijímá oznámení o podezření z týrání dítěte, zneužívání dítěte, ze zanedbávání péče
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o dětech, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o dětech, které vedou zahálčivý či nemravný život.
 • OSPOD poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.
 • OSPOD pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • OSPOD poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
 • OSPOD poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • OSPOD zprostředkovává rodiči pomoc poradenského zařízení.
 • OSPOD rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních (dohled, napomenutí, uložení omezení nezletilému).
 • OSPOD vykonává funkci opatrovníka a poručníka.