Informace k prezenční výuce – aktualizováno 8.6.2021

Dne 17.5. se vrací žáci 1. i 2 stupně k prezenční výuce ve škole. Žáci jsou od tohoto týdne testováni jedenkrát týdně (v pondělí).
Po celou dobu pobytu ve škole musí používat zdravotní roušku nebo respirátor, pouze během vyučovací hodiny při frontální výuce mohou roušku nebo respirátor odložit.

Žáci důsledně dodržují níže uvedené rozpisy vstupu do budovy.

Prezenční výuka na 2. stupni probíhá podle upravených „covid“ rozvrhů.

Školní družina funguje standardně pro všechny přihlášené žáky. Od pondělí 31.5. je upraven provoz ranní družiny na budově Chelčického. Ranní družina je pro žáky otevřena od 7:00, vzhledem k testování je příchod možný do 7:15.
Odpolední školní družina končí v 17:00. Vyzvedávání žáků probíhá před školou, na recepci se rodiče nezdržují.

 

Informace k testování žáků

I nadále se na naší škole budou k testování používat testy Singelean.
Testování probíhá 1x týdně (v pondělí) (odběrem z přední části nosu).
K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
(více informací ohledně testování na https://testovani.edu.cz/pro-rodice)

letak testujeme singclean - Informace k prezenční výuce - aktualizováno 8.6.2021

Děti se budou testovat ve třídách. Ty, které budou testovány v doprovodu rodičů, budou během testu v oddělené učebně, teprve po vykonání testu se začlení do třídy k ostatním dětem.

Účast rodičů na testování je povolena až do třetího ročníku. Rodiče se zdržují v budově pouze nezbytně nutnou dobu a vždy se zakrytými ústy a nosem respirátorem vhodných parametrů.

Testovat se bude pravidelně v pondělí před zahájením výuky. Pokud žák není přítomen v den testování, pak bude otestován bezprostředně po příchodu. Žáci prvních, druhých a třetích tříd, MŠ a přípravné třídy mohou doprovodit do školy rodiče a být nápomocni testování. Doporučujeme v předstihu informovat o tomto požadavku třídní učitele.

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Zákonný zástupce žáka kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví u jiného žáka v rámci třídy první den prezenční výuky, zbytek třídy může nastoupit k prezenční výuce.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Kdo se testovat nemusí?
  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SAR S-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Pokud zákonný zástupce odmítne testování dítěte nebo žáka, pak není možné, aby bylo dítě/žák  osobně přítomno/přítomen na vzdělávání. Tito žáci (děti/studenti) budou ze vzdělávání omluveni. Ve škole platí přísná hygienická opatření, do školy mohou pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění.

 

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ OD 3. 5. 2021 „ZDE“


publikováno: 9. 4. 2021 16.09

zařazeno v: